Het gebruik van en de toegang tot deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden.

1. Verwerking persoonsgegevens

Afsluitingen Noyez verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die hij ontvangt van de klanten die betrekking hebben op de bestelling zelf. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van de klanten. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft klant daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan Afsluitingen Noyez om zijn persoonsgegevens te gebruiken.

De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan Afsluitingen Noyez bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan Afsluitingen Noyez heeft overgemaakt.

2. Contactgegevens

Deze webshop een project van Noyez NV.

Contactgegevens webshop

Noyez NV
Albertstraat 21,
B­8980 Zonnebeke

Adres maatschappelijk zetel

Noyez NV
Albertstraat 21,
B­8980 Zonnebeke

Telefoon: +32(0)51/77.90.09
Fax: +32(0)51/77.14.73
E­mail: info@noyez.com

RPR IEPER ***
BTW BE 0414.818.916

3. Intellectuele eigendomsrechten

Al het materiaal dat op deze site kan geraadpleegd worden, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactioneel materiaal, foto’s, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen, logo’s, handels en dienstmerken zijn de materiële en intellectuele eigendom van Noyez NV, of van aan Noyez NV gelinkte vennootschappen of nog van derden met wie Noyez NV hiervoor licentie­ of andere contracten heeft afgesloten, en kan beschermd zijn door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op de intellectuele eigendom. Materiaal van deze website of een deel ervan te kopiëren is niet toegelaten. Eveneens is het niet toegelaten om het materiaal te herverzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, uitgeven, uitzenden, te laten circuleren, bewerken of wijzigen. Wilt u dit materiaal geheel of gedeeltelijk reproduceren of meedelen aan het publiek, dan moet u hiertoe over de nadrukkelijke schriftelijke toelating van Noyez NV beschikken, tenzij dat volgens de desbetreffende wettelijke voorschriften terzake niet noodzakelijk is. Krachtens de auteurswet van 30 juni 1994 is het bijvoorbeeld wel toegelaten om: fragmenten uit het materiaal op deze website af te drukken of te downloaden voor niet­-commerciële, informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik, of het materiaal op deze website te kopiëren met de bedoeling het te verspreiden en mee te delen in familiekring. Bedrijfsnamen, onderscheiden tekens, logo’s of tekeningen en modellen die op deze website eventueel voorkomen, kunnen beschermd zijn door intellectuele en industriële eigendomsrechten. Het is niet toegelaten dit beschermd materiaal vrij te gebruiken. De automatische aanvaarding van huidige algemene voorwaarden kan onder geen enkel beding worden geïnterpreteerd in de zin van of gelijkgesteld worden aan het verkrijgen van een licentie of ander gebruiksrecht op de informatie, gegevens, producten of diensten beschermd door het intellectueel of industrieel eigendomsrecht.

4. Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is te goeder trouw opgesteld. Indien deze informatie toch onvolledig zou zijn of vergissingen zou bevatten kan Noyez NV hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Noyez NV kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade, van welke aard ook, die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van of de toegang tot de website of die het gevolg is van of verband houdt met het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen op deze website. Op elk ogenblik zonder voorafgaande verwittiging mag Noyez NV eenzijdig de nodige wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan de informatie en het materiaal dat op deze website wordt vertoond.

De website van Noyez NV bevat links naar websites die niet onder toezicht van Noyez NV staan. Deze websites en de inhoud ervan wordt niet door Noyez NV gecontroleerd. Noyez NV draagt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites.

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Noyez NV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Noyez NV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, alsook op deze voorwaarden, is uitsluitende het Belgische recht van toepassing. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het district van de verkoper bevoegd.

5. Betaling

De klant dient bij het aangaan van de verbintenis de totale verkoopsom te betalen. Ingeval van overmacht, staking, slecht weer, hostingproblemen, gebrek aan werkkrachten en elk ander feit onafhankelijk van onze wil, zal geen schadevergoeding wegens het niet nakomen van de afgesproken termijnen voor het leveren van de prestaties geëist worden, noch de aangegane verbintenissen en contracten als nietig verklaard worden. Alle klachten betreffende dienen ons uiterlijk binnen de 48 u. na de levering van de prestatie schriftelijk te worden overgemaakt. Ingeval dat binnen deze termijn geen klacht is ingediend, worden de prestaties beschouwd als in elk aspect door de klant aanvaard.

  1. de termijnen voor de prestaties vastgesteld door de klant, verbinden ons in geen geval. Wij zullen echter in de mate van het mogelijke trachten de termijnen te eerbiedigen.
  2. indien om een of andere reden, onafhankelijk van onze wil, de termijn niet nageleefd wordt, zal ons geen schadevergoeding of interest mogen aangerekend worden.

Noyez NV heeft het recht zolang de factuur niet integraal voldaan is, te weigeren diensten te leveren.

Ingeval de koper niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden is hij een interest van 15% vanaf de vervaldag van de factuur verschuldigd. Indien de wanbetaling plaats heeft om redenen vreemd aan onze firma heeft de verkoper recht op een overeengekomen schadevergoeding wegens wanbetaling ten belope van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze clausule geen toepassing is van artikel 1023 van het Gerechtelijk Wetboek doch van artikel 1226 van het Burgerlijk Wetboek. Dit alles boven een eventuele vordering van winstverlies ingeval van contractbreuk. In dit geval vervallen eveneens de eventueel toegekende kortingen (B.W. Art. 1152).

Bij overlijden, faling, staking van betaling, protest of ontbinding der vennootschap of firma van de koper, zal het contract van rechtswege ontbonden zijn.

De niet-­betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

6. Garantie

Krachtens de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de klantendienst van Noyez NV en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Noyez NV.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Noyez NV zo snel mogelijk inlichten. Elk gebrek binnen een termijn van twee maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich niet manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

7. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is integraal van toepassing op de afgesloten overeenkomst en de rechtsverhoudingen tussen partijen. Ingeval van rechtsgeding zal enkel de rechtbank van Ieper bevoegd zijn kennis te nemen van de betwistingen. Elke gebeurlijke afwijking van deze voorwaarden in een bepaald geval is uitzonderlijk en kan nooit als voorgaande beschouwd worden.

8. Verzakingsrecht en retourprocedure

In overeenstemming met het economisch wetboek heeft de consument het recht om aan Noyez NV mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete of zonder opgave van motief binnen de 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte goed te beoordelen. Gebruikte, beschadigde, maatwerk of onvolledige producten worden niet teruggenomen. De verpakking­ en transportkosten zijn ten laste van de klant. De retourvoorwaarden: de producten moeten worden terugbezorgd in de originele verpakking (verpakking van de fabrikant), vergezeld van de factuur opgesteld door Noyez NV. Na controle van de klantendienst wordt de retour al dan niet aanvaard. Hiervoor wordt de klant schriftelijk op de hoogte gesteld.

9. Privacy Policy

Noyez NV hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het nodig dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt bij het plaatsen van een bestelling. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Noyez NV, Albertstraat 21, B­8980 Zonnebeke of via info@noyez.com. Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar doorgegeven aan derden. Een selectie van de persoonsgegevens worden doorgegeven aan de payment provider (Mollie BV) en het transportbedrijf, louter ter uitvoering van de dienst. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Noyez NV, Albertstraat 13, B­8980 Zonnebeke of via info@noyez.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

10. Cookie policy

Tijdens het gebruik van deze website wordt er gebruik gemaakt van 2 types cookies:

  1. Cookies ter ondersteuning van de website en de algemene gebruikservaring ­
  2. Trackingcookies ter optimalisatie van de website, geplaatst door Google Analytics Noyez NV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet­persoonlijke aard. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers

Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help­functie van uw internetbrowser.